Algemene voorwaarden

CONTRACT

1. TARIEF EN OFFERTES
1.1. Alle offertes van Firrity, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld.
1.2. Firrity kan een offerte intrekken, zolang de opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard.
1.3. Een offerte heeft een beperkte geldigheidsduur en kan worden aanvaard door middel van een opdrachtbevestiging.
1.4. Firrity maakt een redelijke inschatting van de benodigde uren per project. Firrity bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet opgenomen zijn. Deze extra uren worden op basis van het uurtarief, bovenop het afgesproken bedrag in rekening gebracht. De extra uren worden in overleg / vooraf besproken met de opdrachtgever.
1.5. Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, voortvloeiende uit het door de opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificeren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en risico voor de opdrachtgever.

2. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN ZELFSTANDIGHEID
2.1. Het intellectueel eigendom heeft Firrity tenzij dit anders afgesproken is.

3. AANSPRAKELIJKHEID
3.1. Firrity aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van de opdrachtgever of derden (de klanten van de opdrachtgever) waarvoor deze verantwoordelijk is. In geval van het niet uitvoeren van enige opdracht of onjuiste of gedeeltelijke uitvoering van een opdracht is Firrity jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk indien en voorzover zulks is veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid van Firrity.
3.2. Firrity is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of omzetderving van opdrachtgever.
3.3. Indien door Firrity door overmacht niet gestart kan worden op afgesproken dag of uur zal door Firrity naar een oplossing worden gezocht. Mocht dit niet lukken, kan Firrity niet verantwoordelijk worden gesteld of gehouden.
3.4. Indien Firrity volgens de voorgaande artikelen jegens de opdrachtgever aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Firrity aan de opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de niet of niet juist uitgevoerde opdracht of het niet (juist) uitgevoerde gedeelte daarvan.

4. TOEPASSELIJK RECHT
4.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.